THỜI GIAN QUA MAU

CẢNH ĐẸP HUẾ

CẢNH QUÊ HƯƠNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Ngô Hữu Kim)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web này như thế nào ?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TIN TỨC TRONG NGÀY

  Chào mừng quý vị đến với website của Ngô Hữu Kim

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QĐ So 30_2005_QD-BGDDT Ve danh gia xep loai hoc sinh tieu hoc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Ngô Hữu Kim (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:26' 24-04-2016
  Dung lượng: 111.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –––– Số: 30/2005/QĐ-BGD&ĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2005
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
  Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị định số 40/2000/QH10 của Quốc hội;
  Căn cứ Quyết định số 22/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tiểu học;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế cho Quyết định 29/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, 2, 3. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
  Điều 3. Các Ông (Bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Nơi nhận:
  - VP Chủ tịch nước;
  - VP Quốc hội;
  - VP Chính phủ;
  - Ban KGTƯ;
  - Bộ Nội vụ;
  - Bộ Tư pháp;
  - Bộ LĐ,TB-XH;
  - UBDS, GĐ&TE VN;
  - Như điều 3 (để thực hiện);
  - Công báo;
  Lưu: VT,Vụ GDTH, Vụ PC.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  (Đã ký tên và đóng dấu)
  Đặng Huỳnh Mai
  
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––––
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––
  
  QUY ĐỊNH
  Đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học
  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT
  ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  –––––––––––––
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Văn bản này quy định việc đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, bao gồm: đánh giá và xếp loại hạnh kiểm; đánh giá và xếp loại học lực; sử dụng kết quả đánh giá và xếp loại; trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên và học sinh trong việc đánh giá và xếp loại.
  Điều 2. Mục đích đánh giá và xếp loại
  1. Góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình và các mặt hoạt động giáo dục.
  2. Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự tin cho học sinh tiểu học.
  3. Khuyến khích học sinh học tập liên tục, đảm bảo sự công bằng trong giáo dục đối với tất cả trẻ em trong độ tuổi giáo dục tiểu học.
  Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và xếp loại
  1. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính trong đánh giá và xếp loại.
  2. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện.
  3. Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh.
  4. Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng tự học, tự đánh giá của học sinh; xây dựng niềm tin, rèn luyện đạo đức theo truyền thống Việt Nam.
  Chương II
  ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM
  Điều 4. Nội dung đánh giá
  Học sinh được đánh giá
   
  Gửi ý kiến

  Tra Từ điển


  Chọn từ điển theo yêu cầu:

  TÌM KIẾM THÔNG TIN

  Bộ sưu tập hoa lan

  Thắng cảnh

  Do you like traveling ?