HD 07/HD-LĐLĐ_TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI CĐCS VỮNG MẠNH

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CĐGD
Người gửi: Ngô Hữu Kim (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:52' 29-04-2012
Dung lượng: 16.3 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người

TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LĐLĐ THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /HD-LĐLĐ Thành phố Huế, ngày 13 tháng 10 năm 2011

HƯỚNG DẪN
Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Căn cứ quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công văn số 187/HD-TLĐ ngày 16/02/2011của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn nội dung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở như sau:
Phần thứ nhất
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích, yêu cầu.
- Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm giúp các cấp công đoàn có căn cứ đề ra kế hoạch, giải pháp xây dựng và củng cố thường xuyên đối với hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn (NĐ); tạo điều kiện cho CĐCS, NĐ nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
- Mỗi năm một lần thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS, NĐ.
- Các cấp Công đoàn cần quán triệt nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, NĐ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, khắc phục tính hình thức, thành tích trong đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở.
2. Đối tượng, căn cứ để đánh giá.
- Công đoàn cơ sở, NĐ được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hàng năm đều được đánh giá, xếp loại. Những CĐCS, NĐ thành lập mới hoặc được chia tách, sáp nhập, hợp nhất có thời gian hoạt động chưa đủ 8 tháng trong một năm thì không thực hiện đánh giá, xếp loại.
- Đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS, NĐ phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung của từng tiêu chuẩn để làm cơ sở chấm điểm xếp loại.
Phần thứ hai
TIÊU CHUẨN CĐCSVM TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC,
CƠ QUAN TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP.NỘI DUNG

ĐIỂM TỐI ĐA

CƠ SỞ TỰ CHẤM

CÔNG ĐOÀN HUYỆN, THÀNH, NGÀNH TỰ CHẤM

ĐIỂM LĐLĐ TỈNH PHÚC TRA

1. Tiêu chuẩn 1 (45 điểm). Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động (CBCCLĐ); tham gia quản lý cơ quan gồm các nội dung sau:
1.1. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức.
1.2. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích của CBCCLĐ.
1.3. Có quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn và thủ trưởng cơ quan; cử đại diện tham gia vào các hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật.
1.4. Tham gia với thủ trưởng cơ quan xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan. Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc của CBCCLĐ.
1.5. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức và phát động các phong trào thi đua có hiệu quả.
1.6. Vận động CBCCLĐ tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
1.7. Vận động CBCCLĐ phát hiện, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Không có đơn thư vượt cấp.
1.8. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, CBCCLĐ.
2. Tiêu chuẩn 2 (40 điểm). Xây dựng tổ chức công đoàn gồm các nội dung sau:
2.1. Có trên 95% CBCCLĐ gia nhập công đoàn.
2.2. Có trên 80% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh.
2.3. Có 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ CĐ.
2.4. Ban chấp hành, BTV, UBKT công đoàn có quy chế hoạt động.